Svet-Stranek.cz
Třída 2.

Probrané učivo:Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Probrané učivo

20. 6.
Čj - Písemná práce
M - rovnoběžky, násobilka 9

19. 6.
Čj - opakování
M - různoběžky, kolmice, násobilka 9

18. 6.
V pátek - projektový den - zdravověda a první pomoc. Prosím přineste 30Kč. S sebou do školy pouze 3. a 4. hodinu.

Ve vzkazech najdete informaci o výletu příští týden.

13. 6.
Čj - vlastní jména, PS 35/1-3
M - početní výkony v závorce, dělení 7, PS 16 dokončit celou stránku

7. 6.
Čj - sloh, dramatizace děje
M - násobilka 7
Aj - Lesson 7, poslech, slovní zásoba, opakování. PS 62/1,2,4

6. 6.
Čj - prezentace knížek, básnička
M - násobilka 7 - úvod, PS 14/3, 4

5. 6.
Čj - přednes básně, vyhodnocení měsíce
M - polopřímky 13/1, 2, slovní úlohy na dělení 6, PS 12/5, 6

4. 6.
Čj - vlastní jména, PS 34
M - dělení 6, polopřímka, PS 12/1, 2, 3, 4

31. 5.
Čj - opakování spojky, předložky, vlastní jména PS 33 celá
Aj - lekce 7, opakování slovní zásoby, I´m skipping, jumping, hopping, running, walking, playing, ...uč. str. 61. PS 58 - 59

30. 5.
Čj - spojování vět v souvětí, PS 39/1
M - dělení 6, PS 11

29. 5.
Čj - spojování vět v souvětí, PS 38
M - dělení 6, popopřímka - úvod

25. 5.
Čj - opakování - slovní druhy, PS 32 (celá), 31/3
M - násobení 6, PS 9 celá

24. 5.
Čj - opakování - slovní druhy, PS 26/3, 27 - celá
M - rýsování úsečky dané délky, přímky, násobilka 6, PS 9/3
Aj - lekce 7 - úvod, slovní zásoba (nalepit vybarvit a doplnit do slovníku), poslech uč. str. 58-59, PS 57

23. 5.
Čj - spojky, uč. 95 / 2, 3, 4 - ústně

22. 5.
Čj - předložky, uč. str. 94, PS 26/1
M - geometrie - přímka, úsečka, náleží, nenáleží, násobilka 2 - 4

18. 5.
Čj - slovesa, PS 25

17. 5.
Čj - slovesa, PS 24/1, 3
M - násobení a dělení 5, PS 7 / 3, 6
Aj - opakování What are you wearing? I am wearing..., put on, take off, What´s the weather today?, test lekce 6

16. 5.
Čj - vyhledávání podstatných jmen v textu, opakování PS 19
M - násobení a dělení 5, PS 4 / 4

14. 5.
Čj - podstatná jména PS 22/1, 2, 4
M - násobení 5, slovní úlohy, PS 4 / 3, 4, 5, 6, 7, do malého sešitu 4/8, 9

11. 5.
Čj - slovní druhy, PS 21 /(ptačí budky)

9. 5.
Čj - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, PS str. 18
M - násobení 5, PS 3 / 3, 4, 5, 6

4. 5.
Čj - skupiny bě, pě, vě, mě, PS 16 / 1, 2
M - opakování - násobilka 2, 3, 4, PS 2 / 2, 3, 4

3. 5.
Čj - slabiky dě, tě, ně, PS str. 14
M - opakování PS 1
Aj - I am, you are, he is, she is, it is, we are, Are you wearing ...

2. 5.
Čj - opakování - párové souhlásky, uč. 79/1 ústně, PS 12
Čt - vlastní četba
M - opakování - násobilka 2, 3 a 4, společný násobek, PS 1 / 2 a) b) c), společná kontrola písemné práce

27. 4.
Čj - přednes básničky, slova, která si musíme pamatovat
M - písemná práce

25. 4.
Čj - párové souhlásky h/ch, slova, která si musíme pamatovat - uč. 77/6, PS 11/1
M - násobilka 2, 3, 4, geometrie - rýsování úsečky dané délky, měření délky úsečky na cm a mm.
V pátek budeme psát opakovací práci. Nezapomeňtě na ořezanou tvrdou tužku (nebo pentelku) a pravítko (na kterém jsou zřetelně vidět také mm).

24. 4.
Čj - párové souhlásky h/ch, PS 10
M - geometrické tvary - str. 33 (přebal)

19. 4.
Čj - párové souhlásky š/ž, uč str. 77/2, 3, 4, 5 ústně, PS 9/3, 4
M - dělení 4, PS 30/1, 2, 6, 7, 8
Aj Del - opakování I´wearing ..., Are you wearing ..., What colour is your T-shirt? Put on your sock. Take off yout jacket. PS 50

18. 4.
Čj - párové souhlásky s/z, uč. str. 76/2-4 ústně, PS 9/1,2
M - dělení 4, PS 29 - celá

17. 4.
Čj - párové souhlásky v/f, učebnice str. 74 ústně, PS 7 / 3, 4, 5
M - procvičování násobilky 3, 4 - hry

16. 4.
Čj - párové souhlásky ď /ť, uč. 74/4 - ústně
M - násobilka 4, geometrie - strana, vrchol, PS 21 / 1, 2, 3

13. 4.
Čj - párové souhlásky ď/ť, PS 6/5, 7/2, 8/1a)b), 8/2a)c)
M - násobilka 4, PS - 28 / 1-6

12. 4.
Čj - párové souhlásky ď / ť, uč. 74/2 ústně, díktát, PS 8 / 1c), 2 d)
Aj - Lekce 6, I´m wearing ...., What are you wearing? Who´s wearing red? Are you wearin something blue?
M - geometrie - bod, přímka, úsečka - rýsování, PS - násobení čtyřmi 27 / 1, 2, 3, 5

11. 4.
Čj - uč. 73 / 5 písemně do malého sešitu, opakování hlásková stavba slova
M - + a - do 100, geometrie opakování bod, přímka, úsečka, náleží, geometická tělesa (kvádr, krychle, kužel, jehlan, válec, kule), hrana, stěna, vrchol, geom. útvary - vrchol, strana.

10. 4.
Čj - párové souhlásky d/t, uč. str. 73 / 2, 3 ústně
M - násobení a dělení 2 a 3, PS 26 / 5, 8. geometrické útvary a tělesa, pojmy strany, vrchol, hrana, stěna.

9. 4.
Čj - párové souhlásky b/p, PS 6 / 2, 3
Čt Del - Jak vznikají sněhové vločky (práce ve dvojici), písanka str. 28
M - násobení a dělení 2 a 3, PS 26 / 1, 2, 3, 4

4. 4.
M - dělení 3, PS str. 25
Čj - sebehodnocení

3. 4.
Čj - párové souhlásky b/p a jejich odůvodňování, učebnice str. 72
M - násobení  a dělení 3, PL 2

28. 3.
Čj - úvod - párové souhlásky, uč. str. 71, PS 5 / 2, 3, 4, 6 / 1
M - násobení 3, PS 24 / 2, 4, 5, 6, 9

27. 3.
Čj - význam slov, slovní vzorec, slabikotvorné r, l, abaceda - opakování, skupinová práce
M - násobilka 3, geometrická tělesa - koule, kvádr, krychle, jehlan, kužel, válec

26. 3.
Čj - opakování - různé tvary slova, nové učivo - slova příbuzná, uč. str. 70, písemně 70 / 3, PS 4 / soutěž, 5 / 1
M - opakování - násobení a dělení 2, násobení třemi PS 23 / 1, 2, 3, 5

22. 3.
Čj - různé tvary slova, PS 3/4, 4 / 1, 2, 3, opakování - význam slov
M - násobení a dělení 2, PS 22/4, pojem 2 krát více, 2 krát méně, PS 20/7, 9

21. 3.
Čj - opakování, PS 3/3, význam slov, uč. str. 69 - ústně
M - PS 20/6, geometrie PS 11/1,3 rýsování úsečky dané délky

20. 3.
M - matamatická soutěž Klokan, vyhodnocení

15. 3.
Zdravý den

14. 3.
Čj - opakování abeceda, druhy vět, věta, hlásky, slovní význam, PS 3 / 1, 2
Čt - básnička - rým, verš, práce na PC - vyhledávání informací, skládání slov, pochopení textu
M - dělení 2, zkouška, PS 19 / 3, 4

13. 3.
Čj - popis zvířete
M - dělení 2, PS 19 / 1, 2

12. 3.
Čj - opakování, uč. 67/3 do malého sešitu
M - příprava na dělení, PS 18

9. 3.
Čj - opakování psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, opakovací test, PS 53 - 54 (bez cvičení - soutěž)
M - násobení v tabulce (2x více, méně), PS 17/1,9, násobilky v tabulce, záměna činitelů, soutěže družstev - násobení 1, 2, 5, 9, 10 + PS 17/10.

8. 3.
Čj - opakování a soutěže, psaní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, PS 52/3,4,5
M - násobilka 2, slovní úlohy, PS 17/2,5,6,11,3

7. 3.
Čj - opakování hlásky, procvičování psaní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, PS 51 / 1, 2
M - násobilka 2, zápis slovní úlohy do PS

6. 3.
Čj - PS 48, 50
M - PS 16

2. 3.
Čj - ú/ů - procvičení, di, ti, di/dy, ty, ny - PS 50/1,2, diktát.
M - násobení 2, PS 15 (celá)
Hv - indiánská píseň, flétna - Hvězdičky, rytmy v písních

1. 3.
Čj - di, ti, di x dy, ty, ny, PS 49

28. 2.
Čj - tvrdé slabiky dy, ty, ny
M - sčítání s přechodem, slovní úlohy, PS 12/5, příprava na násobení, PS 14
Čt - práce na PC - doplňování informací z textu

27. 2.
Čj - měkké slabiky di, ti, ni, tvoření slov, diktát slov
M - opakování PS 13 (celá)

26. 2.
Čj - měkké slabiky ci, ji - tvoření slov, diktát slov
M - opakování, PS 9/3, 10/5
Čt - čtenářské dílny, práce na PC - vyhledávání informací v textu, řazení informací

23. 2.
Čj - měkké slabiky ži ši či ři, hry a soutěže
M - odčítání  a sčítání s přechodem, geometrie PS 11/ 2, 4, 5

22. 2.
Čj - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, řazení slov podle abecedy, PS 47
M - slovní úlohy, - a + do 100, PS 10/2, 4
Aj - Lekce 5, procvičení slovní zásoby, What´s this? Where is it? Where is the ...? Is it in the ....? PS 41

21. 2.
Čj - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, řazení slov podle abecedy, PS 47 (některé děti nemají, budou se střídat v činnosti zítra).
M - PS 8/7, 8,  9/4, 7

20. 2.
Čj - psaní y/ý po tvrdých souhláskách, opakování citově zabsrvená slova
M - odčítání s přechodem do 100, závorky, tabulky

19. 2.
Čj - opakování slovacitově zabarvená (spisovná a nespisovná), tvrdé souhlásky, PS str. 45 celá
M - sčítání a odčítání s přechodem - procvičování, PL 27 a 31
Čt (Del Favero) - písanka - malé p (řádky 1, 2, 3, 5, 6), malé g (celé), čítanka 77 (otázky ústně)
Čt (Hájková) - práce s textem na PC

16. 2.
Čj - psaní slov s y/ý po tvrdé souhlásce, hádanky
M - sčítání s přechodem, PL 25, 26
Hv - Hava nagila, kolový tanec, Lev - flétna

15. 2.
Čj - tvrdé slabiky, uč. 57/2, 3, 4 (ústně), sešit 58/3 (písemně, zeleně zakroužkovat tvrdé slabiky)
M - sčítání s přechodem, PL 24
Aj - Lesson 5, slovní zásoba str. 40 - 41,s (mluvená podoba), What´s this? Is it a ...? Yes, it is. No, it isn´t. Opakování části těla. PS 39

14. 1.
Čj - samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, opakovaní slabikotvorné r, l, m, dvojhlásky, ů/ú, uč. 55/7,8 + 56/11 - vše ústně a na papír
M -  opakování sčítání s přechodem, sčítání pod sebou
Čt - vyhledávání důležitých informací v textu, skládání slov, křížovky

13. 2.
Čj - opakování
M - násobilka 5 a 9, číselná osa

12. 2.
Čj - opakování - druhy hlásek
M - opakování, stavby hradů, násobilka 5 a 9. Číselná osa.
Čt - str. 73 + otázky ústně, písanka str. 23, 24 (na obou stranách 5 řádků)

24. 1.
Čj - slabikotvorné r, l, m, učebnice str. 53/1,3, do malého sešitu 53/2 (zeleně vyznačit rozdělení slov na slabiky a pod slova samohlásky, souhlásky a slabikotvorné  souhlásky)
M - sčítání s přechodem přes desítku, PS 6/2 + 6/4a
Aj - opakování, PS 36, test 4 lekce

23. 1.
Čj - souhlásky, uč. 52 celá, do sešitu 52/3
M - PS 3/6b, 4/2, odčítání pod sebou

22. 1.
Čj - opakování samohlásky, ú/ů, dvojhlásky - uč. str. 51, do malého sešitu 51/3 (opsat, namalovat zeleně kroužek pod samohlásky a dvojhlásky dle ukázky v učebnici)
M - PS 1/3 (dokončit), 3/6 (oranžová část), počítání se závorkami, PS 4/4

19. 1.
Čj - opakování, ú / ů
M - pololetní písemná práce
Hv - noty - opakování, Lva se každý bojí

18. 1.
Čj - písemná práce
M - opakování
Aj - slovesa see, hear, taste, smell, touch (uč. str. 37), I see with my ... (eyes), Have you got..., Yes, I have. No, I haven´t. Poslech a video, PS 34.

17. 1.
Čj - opakování, PS 38
M - geometrie - opakování bod, přímka, úsečka, náleží, prochází, trojúhelník, PS str. 5

16. 1.
Čj - PS 37/1,2, hledání odpovědí v textu (synonyma, ..)
M - PL 28 - 3 sloupce, problémové úlohy (letadlo)

15. 1.
Čj - PS str. 36
M - + a - do 100 bez přechodu, porovnávání

12. 1.
Čj - povídání o pololetní písemné práci, opakování, pravopis u/ů/ú, uč. str. 50/1,2
M - sčítání a odčítání desítek i jednotek bez přechodu, PS 2/6,7, 3/4, 6c
Čt - skupinová práce - hledání ivformací v příběhu, chybná písmena v textu

11. 1.
Čj - opakování
M - opakování
Aj - Opakování, PS 33, písnička I´ve got a robot (můžete najít na youtube), I have got, I´ve got..,

10. 1.
Čj - krátké a dlouhé samohlásky, PS 35/1,2, opakování synonyma, antonyma, sl. souřadná, nadřazená, podřazená
M - odčítání desítek, řady čísel 2, 5 a 9, sudá/lichá, PS 2/2, 3

9. 1.
Čj - samohlásky, PS 34
M - přičítání desítek, PS 2/3, 5

8. 1.
Čj - krátké a dlouhé samohlásky, PS 34/1
M - přičítání a odčítání desítek, sčítání pod sebou, zápis slovní úlohy, PS 2/4, PL

5. 1.
Čj - samohlásky, uč. 48/2 do sešitu, 48/3 ústně
M - přičítání a odčítání celých desítek, písemné sčítání, PS 1/5, 6, 7, 1b)c)
Aj - slovesa put, take, read, write, touch, piont, zápis sloved do slovníčku, I have got... a také I´ve got ..., PS 32.
Hv - Zařazení nových písniček str. 10 a 11, zpěv Zavolejte stráže, opakování starších písniček, sólový zpěv, opakování délek not 'celá, půlová, čtvrťová, osminová), vytleskávání rytmu ve skupinách, Sedí liška pod dubem - hra na flétnu.


4. 1.
Čj - složitější řazení slov podle abecedy (přednost hlásky bez čárky), opakování hlásky (str. 47), úvod samohlásky - uč. 48/1
M - opakování + a - dvouciferných čísel bez přechodu desítky, PS 1/1a, 2, 3a
Aj - slovní zásoba dtr. 33, psaná podoba slov, slovesa take, put, point, touch, read, write, slovníček, I have got ..., PS 32

3. 1.
Čj - opakování, hláska, uč. str. 47
M - opakování

21. 12.
Čj - skládání slov uč. str. 46/3, řazení slov podle abecedy, věta.
Aj - Lesson 4 - slovní zásoba str. 33, PS str. 30

20. 12.
Čj - dělení slov na konci řádku, PS 32/2, 3, prezentace vlastních knih
M - opakování učiva 1. dílu PS matematiky

19. 12.
Čj - Dělení slov na konci řádku, uč. 46/1,2, PS 32/1
M - sčítání pod sebou PS 17/1, 20/6, sčítání a odčítání do 100 PS 29/4, 5, 6, slovní úlohy 30/1, 6, 29/1, 3 dále PS 28/6, 7.

15. 12.
Čj - slovo, slabika, hláska, PS 31 celá
M - sčítání a odčítání bez přechodu, PS 26/4, 5, 6, 27/1, 2, 3

14. 12.
Čj - opakování uč. str. 43-44, PS str. 30 - samostatná známkovaná práce.
M - sčítání a odčítání bez přechodu, PS 26/2, 3, PL, soutěže a hry se sčítáním a odčítáním
Aj - I like... I don´t like..., Do you like...?  Yes, I do. No, I don´t.
      PS 23

13. 12.

Čj - opakování synonyma, antonyma, mnohoznačná, citově zabarvená, slova souřadná, nadřazená, podřazená, PS 29 celá

Čt - čítanka 48

Psaní str. 16

M - odčítání bez přechodu, PS 26/1, PL


12. 12.

Čj - slova citově zabarvená, uč. 42/1,2,3, písemně 42/4 - 3 věty.

Čtení - str. 46 - doplňování rýmů, vlastní jména, řazení podle abecedy

M - opakování sčítání typu (52 + 5), slovní úloha PS 27/6, geometrie PS 31/4, 5


8. 12.

Čj - slova nadřazená, podřazená, souřadná, čtení str. 44

M - PL


7. 12.

Čj - slova nadřazená, podřazená, souřadná, PS 28/1, 2, 4

M - sčítání do 100 bez přechodu desítky, PS 23 / 5, 7

Aj - slovní zásoba po str. 25, procvičení spojení I like...., I don´t like..., Do you like... ?, psaná podoba slov, slovník, PS 20, 21


6. 12.

Čj - slova nadřazená, podřazená, souřadná - uč. str. 39, 39/3c) - jen poslední řádek do sešitu

M - Sčítání do 100 typu 23 + 5, PS 23/1, 2, 3

Čt - 42-43, písanka str. 15.


5. 12. 

Čj - slova protikladná, souznačná, mnohoznačná PS 27 celá

Čt - 42 - 43 Zvířata jsou taky jenom lidi, čtení, přednes, práce s textem, odpovědi na otázky do malého sešitu

M - sčítání a odčítání do 100, PS 22/ 1, 2, 5, 6, 9


4. 12.

Čj - skládání vět ze slov, luštění šifer

M - stavby hradů - násobení pěti (sčítáním), sčítání a odčítání do 100


1. 12.

Čj - slova mnohoznačná, uč. str. 41

M - PS 21 celá


30. 11.

Čj - vyhledávání a nahrazování - synonyma a antonyma v textu


29. 11.

Čj - slova souznačná, PS 25/1, 2, 3

M - měření délky úsečky, PS 31/2,3, práce s mapou, porovnávání vzdáleností


28. 11.

Čj - slova souznačná, uč. str. 38, písemně 38/4 (6 dvojic)
M - PS 17/4,7, 21/3,6

23. 11.
Čj - Slova protikladná - PS 26/1,2,3, soutěž
M - odčítání bez přechodu - PS 21/2
AJ (H) - PS po str. 19, začátek nové lekce - uč. str. 22,23 (nová slovíčka - fish, cheese, youghurt, bread, rice, pasta), psaná podoba slov

22. 11.
Čj - význam slov - slova protikladná, uč. str. 37/ 1-3 (ústně), 37/4 písemně do malého sešitu.
M - odčítání bez přechodu přes desítku, PS/ 4, 5, 7.

21. 11.
Čj - Pořádek slov ve větě, PS 24/1,2, hádanky
M - sčítání a odčítání do sta bez přechodu přes desítku, PS 20/1

20. 11.
Čj - Pořádek slov ve větě, uč. str. 36/ 1, 2 ústně, 36/3 do malého sešitu
M - Soutěž - opakování 18/3 + další zapsáno v D. Ú.

16. 11.
Čj - uč. str. 34 ústně, do sešitu 34/5b, PL hledání zašifrovaných slov
M - znázornění rozdílu čísel na číselné ose, PS 18/2, geometrie opakování bod, přímka, úsečka
AJ (D) - pohybová slovesa (jump, run, walk, fly, swim,... Spojení Jump like a...) otázky a úkoly (Touch your ear, Point the door, Take ..., ),
slovíčka quiet, loud, fast, slow,PS str. 16,
poslech uč. str. 20 (How many..., Well done!).

15. 11.
Čj - význam slov, slovo ve větě, PS 23/2, uč. 33/2 - první dvě věty do sešitu
M - porovnávání čísel - výběr (s pojmy, right, left, up, down), úsečka, PS 19/1,2

14. 11.
Čj - význam slov, PS 23/1
M - opakování, výsledky čtvrtletní písemné práce.

13. 11.
Čj - uč. str. 33 - slovo ve větě, význam jednotlivých slov, 33/2,3 (na fólii, tabuli)
M - PS 18/4, 6, pojmy součet a rozdíl, vyznačení na číselné ose. PS 18/1

10. 11.
Čj - Věta se skládá ze slov, význam slova, PS 22/1,2, hra KUFR - popis slov
M - Orientace na číselné ose, sčítání s vynechaným sčítancem, porovnávání čísel do 100, jednotky m, cm, l, kg. PS 17/3,6 + 16/8.

9.11.
AJ (H) - v uč. po str. 17, PS po str. 15
          - psaná podoba slovíček, rozlišování my/your, a (blue) book/ an (orange) pencil, poslech str. 17

8. 11.
Čj - opakování - věta, slovo, slabika, tvoření a rozvíjení vět dalšími slovy, druhy vět, řazení slov podle abecedy
M - porovnávání čísel, + a - desítek a do 20, matematické soutěže

7. 11.
Čj - opakování Vlastní jména, druhy vět.
M - m, cm, slovní úlohy - zápis (hledání důležitých informací), pětiminutovka, PS 17/5

6. 11.
Čj - druhy vět, abeceda, diktát 31/6 b)
M - sč. a odč. desítek, počtářské soutěže,  pojmy metr (m), centimetr (cm), geometrie - rýsování bod, přímka, prochází neprochází,..

3. 11.
Čj - opakování věta, druhy vět, PS str. 21 celá
M - návštěva školního psychologa - povídání o kamarádech, přátelské oslovení.
Hv - nové koledy k vystoupení - Hoši honem vzhůru, My tři králové

2. 12.
Čj - opakování druhy vět, PS 20/1,2,3
M - PS 12/4, 14/6,7, 16/2,3
AJ D - psaná podoba slovíček, my - your, poslech str. 16

1. 11.
Čj - PS str. 18/1,2,3, druhy vět, skládání pomíchaných slov
M - + a - do 100, pětiminutovka, opakování bod, přímka, křivá a lomená čára, rýsování

31. 10.
Čj - druhy vět - věta přací, uč. str. 28, písemně 29/2
M - porovnávání, PS 14/2,5

30. 10.
Skřítčí den
Hry a soutěže, výroba skřítků

25. 10.
Aj D + H - School time - nová slovíčka (uč. str. 14-15), procvičení psané podoby, poslech, PS str. 13
M - + a - desítek do 100, slovní úlohy - důležité pojmy v zadání úloh, PS 13/3, pětiminutovka (+ a - do 20, + a - desítek do 100)
Čt - představování  vlastní četby, práce s novými pojmy z četby

24. 10.
Čj - věta oznamovací, rozkazovací, tázací, osmisměrky, přesmyčky
M - práce s číselnou osou do 100, porovnávání čísel, pojem litr,  PS 12/5, 14/1, 16/6
Čt - Lachtani - 2. a 3. sloka, představování vlastních knih
Psaní - malé psací t

23. 10.
Čj - věta rozkazovací, uč. str. 27, nové pojmy
M - odčítání desítek, PS 13/0, 1, 2
Čt - ukázky vlastních knížek, písanka h, k, čítanka str. 28

20. 10.
Čj - věta tázací, uč. str. 26, diktát 26/8
M - sčítání a odčítání desítek do 100, PS 12/2,3, počtářské soutěže, skřítčí obchod

19. 10.
Čj - věta tázací, uč. str. 25, hádání nových pojmů, písemně: 25/3 (2 věty).
M - sčítání desítek, geometrie - bod, přímka, procvičení v malém sešitu
Aj D + H - opakování 1. lekce, test 1. lekce

18. 10.
ČJ - věta tázací, uč. str. 24, PS str. 12
M - sčítání desítek, malý sešit - hra na obchod (nemocní procvičí v PS 12/1), soutěže na sčítání desítek do 100
Čt - čtenářské dílny, nová slova z textu, hra KUFR

17. 10.
Čj - Věta oznamovací, uč. str. 23, diktát, jazykolamy
Čt - písanka - f, Lachtaní rodina - text
M - sčítání desítek, + a - do 20, PS str. 11

16. 10.
Čj - druhy vět, znaménka
M - počítání do 100, větší, menší, jednotky, desítky, PS str 8

13. 10.
ČJ - orientace pravá, levá (i anglicky), abeceda - procvičování, řazení slov, samostatná práce PS str. 14
Čt - Oříšek - čítanka str. 18, samostatná práce - vyhledávání informací v textu

12. 10.
Čj - orientace vpravo, vlevo, abeceda, vyhledávání v textu, PS str. 15
M - jednostky a desítky, skládání a rozklad čísel do 100, zápis čísel, orientace hned před..., hned po ...
Aj D + H - uč. str 10 - 12, slovesa run, walk, climb, fly, swim, jump, PS str. 8.

11. 10.
Čj - pořadí vět v příběhu, řazení příběhů na PC
M - numerace do 100, porovnávání desítek, bingo
Čt - čtenářské dílny

10. 10.
Čj - složitější řazení slov, PS 13/1,2,4 (příp. hádanka)
M - numerace do 100, PS str. 5, desetiminutovka +a- do 20
Čt/Ps - písanka str. 3

9. 10.
Čj - složitější řazení slov, uč 15/1,2, diktát 14/8a)

6. 10.
Čj - abeceda, cizí slova s písmeny x, q, w, g, procvičení řazení slov na PC
M - +,- do 20, slovní úlohy - hledání otázek, řady čísel, úvod k numeraci do 100, nákupy materiálu k hradům.

5. 10.
Čj - abeceda, řazení slov, diktát slov, dokončení samostatné práce PS 11
M - bod, přímá čára, křivá čára, geometrické tvary, sč. a odč. do 20
AJ D (skupina Del Favero) - písnička slovesa (walk, run, swim, jump, fly), psaná podoba slov (snake, tiger, lion, crocodile, zebra, monkey), I can (can´t see) - poslech uč. str. 8, pohybová písnička části těla, PS 7/1 - 4

4. 10.
Čj - abeceda, doplň chybějící písmeno v řadě, písmeno před..., za..., které slovo do řady nepatří, řazení slov podle 1. písmena, samostatná práce: PS 11/1,3
M - sčítání a odčítání do 20, řady čísel, rozklady čísel, hledání otázek ve slovních úlohách, pětiminutovka, PL 22/43 a)b)
Čt - čtenářské dílny, vyhledávání v textu

3. 10.
Čj - řazení písmen a slov podle abecedy, PS 10/1,2
M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem, PS 9/1
Čt - str. 16-17

2. 10.
Čj - luštění zpráv z run, abeceda
M - nakupování kamenů a trámů za vydělané peníze, stavba hradů, vyhodnocení měsíce září, odměnění nejlepších skřítků
Čt - opakování psaní číslic

27. 9.
Čj - abeceda, PS str. 9
M - odčítání s přechodem, PL 18, geometrie - kterslení vzorců na čtverečkovaném papíru
Aj - Playroom safari, uč. str. 6-7, PS str. 4-5, nová slovíčka - 6 zvířat

26. 9.
Čj - abeceda - básnička uč. str. 11, PS - 9/2
M - odčítání s přechodem, pracovní list 7/33 a 34 (polovina)
Čt - str. 13 - Jak písmenko M uteklo, básnička Písmenka

25. 9.
Čj - Pořadí vět vět v příběhu. Znaménka za větou.
M - sčítání s přechodem, pojem BOD, rýsování spojnic mezi body, spojování v geometrické útvary.

22. 9.
Čj - Skládání vět ze slov, pomíchané věty, začátek a konec věty, PS 8/1
M - slovní úlohy, PS 3/5,7
Čt - čít. str. 10-11, nácvik psaní 4, 5 a 7
Hv - Zajíc trumpetista, Zajíček (flétna)

21. 9.
ČJ - vlastní jména, vyhledávání slov ve větách, PS str. 6 celá
M - sčítání s přechodem desítky, počítání s rozkladem druhého sčítance.
Aj - opakování členů rodiny (PS str. 3), poznávání psané podoby slova, správná výslovnost. Who´s missing? Come in! Mum has got pink present. Match...

20. 9.
Čj - vlastní jména, uč. 7/1, 2
M - sčítání a odčítání do 20, odčítání s přechdem desítky, rozklad menšitele
Čt - čtenářské dílny

19. 9.
Čj - vyhledávání slov ve větě, orientace vpravo, vlevo, hledání slov, slabik. PS str. 6/1,2,3
Čt - Mates je pes, vyhledávání v textu, povídání o péči o domácí mazlíčky, obrázek v sešitu čtení, samostatná četba
M - hledání důležitých informací (zadání) ve slovních úlohách, sčítání a odčítání do 20

18. 9.
Čj - uč. str. 6/3, do sešitu Český jazyk 6/4
Čt - nácvik správného psaní číslic 2 a 3, čtení str. 9 - Pro zasmání, vyprávění vtipů o škole
M - pracovní list 8/ sloupce a) b), geometrické tvary v češtině i angličtině

15. 9.
Čj - dělení slov na slabiky, PS str. 5 / 1, 2, 3
M - sčítání s přechodem desítky, PS 3/1 (jen sčítání) a 3/2 (tři sloupce), volný pracovní list č. 6
Hv - opakování not e, g, a, h, c2, opakování hmatů, Písnička Zajíc trumpetista

13. 9.
Čj - hláska, slabika, slovo, pracovní sešit str. 3/3. Opsat tři řádky básničky, vyznačit zeleně slabiky.
Čt - str. 8 - čtení, vyhledávání v textu, nácvik psaní číslic 0 a 1
M - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, geometrické tvary, Ps str. 4

12. 9.
Čj - uč. str. 5/1, 2
Čt - str. 4-5 Mates je pes, úkol 1 za článkem
M - sčítání a odčítání do 10, porovnávání, řazení do 20, PS str. 2/2,3


návštěvníků stránky
celkem36 848
tento týden48
dnes5